Povinný subjekt

Povinně zveřejňované informace o obci Horní Poříčí dle § 5 odst. 4 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Horní Poříčí

2. Důvod a způsob založení:

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“).

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura

Starosta

 • Ondřej Boháč

Místostarosta

 • Zdeněk Lžičař

Předseda finančního výboru

 • Lucie Šašková

Členové finančního výboru

 • Ladislav Janeček
 • Dušan Škaroupka

Předseda kontrolního výboru

 • František Zunka

Členové kontrolního výboru

 • Tomáš Holas
 • Karel Jurinek

4. Kontaktní Spojení

4.1 Kontaktní Poštovní Adresa

Obecní úřadHorní Poříčí č.p. 77Horní Poříčí679 62

4.2 Adresa úřadovny

Obecní úřadHorní Poříčí č.p. 77Horní Poříčí

4.3 Úřední hodiny

Středa 16:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: 516 470 741

4.5 Čísla faxu

Obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

www.horniporici.eu

4.7 Adresa e-podatelny

horniporici@seznam.cz

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: <code>25ga2cr</code>

5. Případné platby lze poukázat

KB Letovice, č. účtu <code>11423631 / 0100</code>

Upozorňujeme občany, aby při platbách nezapomněli uvést správný variabilní symbol

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu:

 • pondělí od 8:00 do 13:00
 • středa od 12:00 do 17:00

6. IČ

00280232

7. DIČ

Obec nemá DIČ.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Územní plán obce
 • Rozpočtový výhled obce
 • Povodňový plán
 • Program rozvoje obce
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2 Rozpočet

Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

9. Žádosti o informace

Informace lze žádast ústně na obecním úřadě obce (viz bod 4.1) v úředních hodinách. Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádosto informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu,doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Pro informování veřejnosti je na OÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci OÚ jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat. Jedná se především o tyto právní předpisy a informace: platné vnitřní předpisy, platné vyhlášky, základní obecně používané právní předpisy .

10. Příjem žádostí a dalších podání

Zaměstnanci OÚ přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a současně i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, bude žadatel upozorněn na možnost podat písemnou žádost o poskytnutí informace.

Zaměstnanci vyhoví ústním žádostem o poskytnutí informací v mezích zákona. Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, mohou zaměstnanci místo poskytnutí této informace sdělit žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, údaje, umožňující její vyhledání a získání. Trvá-li však žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jsou zaměstnanci povinni tuto informaci poskytnout.

Žádosti o poskytnutí informace lze podat přímo na OÚ, nebo prostřednictvím sítě Internet.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel OÚ. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve zaměstnanec žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní, bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.

Postup při vyřizování žádostí

 • žádost se odloží, a to v případě, že nebude zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti OÚ, žádost se také odloží, ale s tím, že se tato skutečnost do tří dnů sdělí písemně žadateli.
 • požadovaná informace se poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích.
 • o postupu při poskytování informace se pořídí stručný záznam, ve kterém se uvede datum přijetí žádosti, číslo jednací, způsob vyřízení žádosti a další informace, které uzná zaměstnanec za vhodné. Takto pořízený záznam je pak založen do evidence na OÚ.
 • lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů a v souladu se zákonem prodloužit, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručení do vlastních rukou).

Rozhodnutí se vydává jen v případě nevyhovění žádosti, a to byť i jen částečného nevyhovění žádosti. Na řízení o nevyhovění žádosti se podpůrně použije zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.

Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace byť i jen z části vyhovět, informuje o tom předseda komise nebo výboru, který žádost vyřizoval, písemně starostu obce a požádá ho o vydání rozhodnutí o neposkytnutí informace. Zároveň s touto žádostí předloží starostovi obce veškeré podklady, vztahující se k předmětné žádosti. Na základě těchto materiálů rozhodne starosta do 15 dnů od data přijetí či doplnění žádosti o tom, zda bude informace poskytnuta či nikoliv. V případě nevydání rozhodnutí či neposkytnutí informace v zákonné lhůtě se má za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odepřeno.

Rozhodnutí o neposkytnutí informace musí obsahovat přesné označení OÚ, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis tajemníka s uvedením jména, příjmení a funkce. Vzory rozhodnutí jsou součástí přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto pokynu.

Rozhodnutí se podle zákona doručuje žadateli do vlastních rukou.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Horní Poříčí.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad jihomoravského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

Zastupitelstvo obce, resp. Krajský úřad jihomoravského kraje rozhodne o odvolání. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. OÚ je tímto právním názorem vázán.

Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

12. Formuláře

Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků OÚ (návod jak postupovat např. při ztrátě občanského průkazu, potřebě ověření podpisu, listiny apod..)

13. Popisy postupů

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů: Ná základě písemné žádosti na adrese: www.imunis.cz/esz

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce v části vyhlášky.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady, spojené s poskytnutím informace jsou zdarma, kromě úhrady za pořízení kopie, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli apod., kterou je žadatel povinen uhradit. Výše těchto nákladů se stanoví na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který je nedílnou součástí tohoto pokynu. Úhrada nesmí přesáhnout tyto náklady a je příjmem obce Horní Poříčí. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

V případě, že se jedná o poskytnutí informace pouze formou okamžité kopie zveřejněné nebo běžně přístupné informace, podmíní zaměstnanec poskytnutí této informace až po plné úhradě dle počtu stran.

a) Sazebník úhrad

1 kopie A4 jednostranná1,00 Kč1 kopie A4 oboustranná1,50 Kčodeslání poštousazba poštovného

Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.

V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

b) Poplatky podle zákona o správních poplatcích

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčníchodměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

poplatek za úřední ověření podpisu30 Kčpoplatek za úřední ověření listiny30 Kč / 1 strana

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Obec v této době nemá žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

OÚ Horní Poříčí jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádostí nebo zveřejněním.

Výroční zprávy o činnosti

Výroční zprávy o činnosti OÚ Horní Poříčí v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za všechny roky najdete přehledně v dokumentech.

Horní Poříčí 77
679 62 Horní Poříčí
Úřední hodiny
Středa 16 až 17
Telefon: 516 470 741
O obci
Obecní úřad
Užitečné odkazy
Obecní rozhlas
Pokud chcete vědět o každém hlášení, i když zrovna nejste doma, můžete se přihlásit k odběru na e-mail nebo SMS.
Přihlásit